שפּיל ףמַאק טֿפַאשנַאמ דלעה אָנליין

                                   Hero Team fighting ליּפש

ףמַאק טֿפַאשנַאמ דלעה (Hero Team fighting):

.רערעדלעוו ישטיגָאמ ,ןַאמטַאב ,ןַאמרעּפוס ,וויטקעלָאק ןייד ןיא .רענגעק ַא ריא ןבַיילק טעוו רעטויּפמָאק יד ןוא ,גניר יד ןיא סיוא סע ןעמוקַאב ןוא Fi .ןלַאפַאב לעיצעּפס - וָארע ףיורַא + ד + א ,ץעז - לסילש ד יד ,רעסקַאב ַא ןופ גנוגעווַאב .רעכיז רַאֿפ ןגָאלש וצ ןענעפע זיא סע ןעוו ןלַאפַאב ןוא טנַייפ יד רַאֿפ סיוא ךַאוו .רעניוועג רעד ןרעוו ןוא סלעוועל יד עלַא ץנַאג