שפּיל ףמַאק טֿפַאשנַאמ דלעה אָנליין

                                   Hero Team fighting ליּפש

ףמַאק טֿפַאשנַאמ דלעה (Hero Team fighting):

.רערעדלעוו ישטיגָאמ ,ןַאמטַאב ,ןַאמרעּפוס ,וויטקעלָאק ןייד ןיא .רענגעק ַא ריא ןבַיילק טעוו רעטויּפמָאק יד ןוא ,גניר יד ןיא סיוא סע ןעמוקַאב ןוא Fi .ןלַאפַאב לעיצעּפס - וָארע ףיורַא + ד + א ,ץעז - לסילש ד יד ,רעסקַאב ַא ןופ גנוגעווַאב .רעכיז רַאֿפ ןגָאלש וצ ןענעפע זיא סע ןעוו ןלַאפַאב ןוא טנַייפ יד רַאֿפ סיוא ךַאוו .רעניוועג רעד ןרעוו ןוא סלעוועל יד עלַא ץנַאג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס