שפּיל ןטנעמעלע ריֿפ יד אָנליין

                                   The Four Elements ליּפש

ןטנעמעלע ריֿפ יד (The Four Elements):

.ייז רַאֿפ זנוַאג עקליּפ ןייש ַא טימ ףיורַא ןעמוק וצ ריא גניקסַא ןענעז טפול ןוא רעַייפ .סערוטַאערק שיטסַאטנַאפ יד עלַא וצ ןֿפָא זיא סע ןוא רָאי ַא לָאמַא טמוק רע ,עקליּפ דנַארג .רעדליב ַיינ טימ גנינייש ןוא טייקנייש ןַייז עלַא ןגָאלש וצ טלאוועג גָאט וצ לוש .גנורעדנע ןופ םינּפ יד וליֿפַא ןוא דיילק יד ןופ טנעמעלע רעדעי ףיוא טעברַא ,עסַאמ רע