שפּיל גנָאשזדהַאמ לרעטַאלפ אָנליין

                                   Butterfly Mahjong ליּפש

גנָאשזדהַאמ לרעטַאלפ (Butterfly Mahjong ):

.זלייט ןַייז ףיוא טצעזעג לרעטַאלפ קיטכערּפ יד לַייוו ,גנָאשזדהַאמ רעזדנוא יוו טייקני .דלעפ יד ןופ ייז ןקיטַייזַאב וצ ,לַאקינעדיי ןופ רָאּפ ַא ןעניֿפעג וצ גנירג ןייז טינ ט .דימַאריּפ רעד ןופ גנילַאנַאמסיד ןוא דלעפ יד ןופ ןטנעמעלע ןופ ןַאשיינַאמילי ץנַאג יד .זיומ יד טימ רעטַייוו נייג