Cool creatures  ליּפש

סערוטַאערק ליק (Cool creatures ):

.סערוטַאערק קיברַאפ ענדָאמ ךרוד דַאטַאבַאכני טלעוו ַא ןיא טּפַארט טנעז ריא .לעב ןעדלָאג יד וצ ןעמוקַאב וצ תועינמ ןייק ןעמוקַאב וצ םענייאניא ןוא ערעדנא רעדעי .רעוועג ףיורַא ןעמענ וצ ןבָאה טעוו סערוטַאערק ךעלדירפ ,קיציה רעייז ןַייז ןלעוו ייז

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס