שפּיל שזדנַאלַאשט ןוט אָנליין

                                   Toon Challenge ליּפש

שזדנַאלַאשט ןוט (Toon Challenge ):

.סרעגנַאר טכַאמ ןוא סקער ,ָאטורַאנ ,רַאטַאווַא :טַייקרַאטש ךַיילג ןופ סרענגעק יד וצ טייה .רעַייט זיא טַייצ ןוא ,סעדנוקעס ייווצ רַאֿפ דעניפ ןַייז טעוו ריא שרעדנַא ,רעביא למעז .סרָאטיטעּפמָאק ןופ ןַאשיינַאמילי יד - ןוחצנ ןופ דנַאטשוצ ירָאטַאדנַאמ .גניּפמַאשזד - ץַאלּפ ,זוָארַא ןסַאּפֿפיוא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס