שפּיל עיצַאמרָאפסנַארט רעבי יַארומַאס רעבי סרעגנַאר טכַאמ אָנליין

                                   Power Rangers Super samurai Super Transformation ליּפש

עיצַאמרָאפסנַארט רעבי יַארומַאס רעבי סרעגנַאר טכַאמ (Power Rangers Super samurai Super Transformation ):

.זנַאיליווַאס גניזיירערעט ,סרעטסנָאמ ןופ גנורעטשעצ רעד ןיא טייטשאב סָאוו ,עיסימ יד .שינעעזרַאפ יד ןגעק טכַאלש יד ןיא ןפָאוו וויטקעפע רעמ ןגירק וצ וולַאווי דניוושעג ו .ךַאמ - זוָארַא ,ןשיוט וצ לסילש ז יד ןצינ