שפּיל רעמיילק עגושמ אָנליין

                                   Crazy Climber ליּפש

רעמיילק עגושמ (Crazy Climber ):

.ךעלגעמ יוו ךיוה יוו תוחּפל רעדָא ,ץיּפש יד וצ זדלעפ יד ןכירק וצ ןפלעה ןוא השא רע .ןפלעה יוזַא ,FAILS םענריפ עגושעמ יד ןופ זרעמיילק דייווסיד .זישזדעל קידרענייטש ןירג יד וצ גניגנילק ,טנעה טכער ןוא קניל יד ןטַייבסיו וצ זיו .רערעדנא רעדעי ןוֿפ טַייוו ךיוא טינ ןגיל ,ןציטש ךעלזָאלרַאפ ַא ןבַיילק וצ ןריבורּפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס