שפּיל Castaway :לזניא יד אָנליין

                                   The Island: Castaway ליּפש

Castaway :לזניא יד (The Island: Castaway ):

.ןאעקא ןענעפע יד ןיא סקַאר ןיא ןֿפָאלעג ףיש ןרָאפמורַא קיזיר ַא לָאמַא .לזניא ַיינ ַא וצ ןעמוקַאב וצ תלוכיב ןענעז ןוא ץַאָאבעפיל יד טצינעג רעדילגטימ עדנַאמ .ייז רַאֿפ ןעווַאה רעכיז ןרעוו טאה טנגעג לַאקיּפַארט םעד !ןריסַאּפ ןכאז ענדָאמ ןראוועג זיא לזניא יד דלַאב רעבא ?עטכישעג רעד ןופ ןַאשייויניטנַאק יד ןסיוו וצ ןליוו .לזניא יד"ליּפש ַיינ יד ןליּפש ,לַאפ םעד ןיא "!ןאעקא יד ןיא טסָאל !ןבעל ןייד ןגיילוצ וצ לזניא יד ןופ ץנַאדיזער ַיינ יד ףליה !גנירג יוזַא טינ זיא ןצישַאב ןעיוב ןוא גרַאוונסע ןבַיילק