שפּיל בָאבעגנָאּפס סוו סרַאק אָנליין

                                   Cars VS Transformers ליּפש

בָאבעגנָאּפס סוו סרַאק (Cars VS Transformers):

.ןעזעג טקנוּפ טינ ןבָאה ריא םעד .זוָארעבליוו ןפורסיורַא ןוא ירגַאסיד זַאשזד ןוא יבלובַאב Transformers יד רעבָא ,טלעו .רוּפש רעקיבלעז רעד ףיוא סרַאק רעבי ייווצ ,בָאבעגנָאּפס סוו סרַאק .ָארטינ טימ סנַאק יד ןעלמַאז ןוא תועינמ גנישזדַאד ,ןישַאמ ןבילקעגסיוא יד ןרילָארטנָאק .ןעניוועג שטנעמ רעטסעב יד ןזָאל ןוא סטרעוורָאֿפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס