שפּיל סעריט ןעדדיה רַאק ָאגעל אָנליין

                                   Lego Car Hidden Tires ליּפש

סעריט ןעדדיה רַאק ָאגעל (Lego Car Hidden Tires):

.גניווס לופ ןיא זיא ָאגעל סעסַאר ּפישנַאיּפמַאשט .גנע דליב יד ןענרעל וצ קיטיינ זיא סע ,ףַייר ַיינ ַא ןופ גנוריטנָאמנַיי יד ןוא עיציז .לטימרָאפ יד ףיוא ןרילַאטסניא טלָאמעד ןוא ,ןעמַאזוצ ייז ןבַיילק וצ ,זליוו קיצנַאווצ .דָאר רעדנוזַאב ַא זיא סע ווו ריא ןזַייוו טעוו דניוושעג ייז ,תוצע יד ןצונ ,רעמונ r