שפּיל ןורּכז ןישַאמ ָאגעל אָנליין

                                   Lego Car Memory ליּפש

ןורּכז ןישַאמ ָאגעל (Lego Car Memory):

.יוזַא סע ןכַאמ וצ ,ַאסרעוו עציוו רעדָא ,ןורּכז phenomenal ןייד ןַאב טעוו ריא ָאגעל ס .דלעפ גנייילּפ יד וצ ףיוא ךַאמ ןוא ,יטיסקעלּפמַאק ןופ הגרדמ יד גניסָאָאשט .סרַאק ןעז טעוו ריא זַא גניליוויר ,רעדליב ןגרָאברַאפ עכעלטע טאה סע .ור יד ןשיווצ עבלעז יד ןעניֿפעג וצ זיא ליצ ןייד .ןענוֿפעג ןענעז ךעלעבעווש עלַא ןוא ןענעפע ןענעז סרַאק יד עלַא ןעוו ץנַאג זיא הגרדמ .ןטַאקילּפוד רַאֿפ ןכוז וצ רעגנירג ןייז טעוו סע ,ןֿפָא ריא זַא דלעפ יד ןיא ןעוועג זיא

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס