שפּיל קוליח ןביז ןעניֿפעג סניקּפָאש אָנליין

                                   Shopkins Find Seven Difference ליּפש

קוליח ןביז ןעניֿפעג סניקּפָאש (Shopkins Find Seven Difference):

?ןשטנעמ יוו ןדער ןוא ןייג טעוו ןוא ןבעל וצ ןעמוק ןטרָאג רעד ןיא ןסקַאוו סָאוו FOO .ךעלגעמ זיא סעּפע ,ליּפש םעד ןיא .ןגרָאז וצ טעברַא ַא ריא ןבעג ןוא ריא טימ ןליּפש וצ ןליוו סניקּפָאש טלעוולַא ןדלעה .תויתוא טבילַאב רעייז טימ רעדליב לַאקינעדיי םענָאּפ ייווצ ףיוא Differences ןביז ןע

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס