שפּיל םעלבָארּפ Farm וּפ אָנליין

                                   Pou Farm Problem ליּפש

םעלבָארּפ Farm וּפ (Pou Farm Problem):

.ירעגגיּפ ןוא רעלכַייּפש רעד ,ּפָאָאק לדניה יד וצ ןייג וצ ןסָאלשַאב גנילצולּפ ןוא זדעב .םַאל יד ףיוא ןלַיי וצ טאה זוָאטייטַאּפ ןוא קימַאנַארטסַאג טּפיוה רעד ,סערעטניא טימ דלע .זלַאטענ ןוֿפ טנערב ןוא זַאזורב ,זירעשזדני ןופ םערָאפ ךעלקערש ַא ןיא ןעוועג זיא ןַאמ .ןגָארטרַאפ וצ ןבָאה טעוו טנעיצַאּפ רעד ,טַייקמַאזקרעמפו ןלָאצַאב טינ ןָאט ,ןרערט גנידעש

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס