שפּיל רעשזערט :לזמ ןייג עּפלַאמ אָנליין

                                   Monkey GO Happy: Treasure ליּפש

רעשזערט :לזמ ןייג עּפלַאמ (Monkey GO Happy: Treasure ):

.עּפלַאמ לזמ עירעס יד ןיא ליּפש ליק .ןריסַאּפ ןענעק סע סנָאיטַאוטיס סָאוו ןיא רעטקַארַאכ טּפיוה יד ןפרַאוו טינ טאה רָאנ ווו .רצוא ןופ ןכוז ןיא ןייג עּפלַאמ לסיב יד ןופ לייט םעד ןיא .זלַאזַאּפ ןוא שינעטער ןבַיילק ,ןכאז רַאֿפ ןכוז ,זלַאזַאּפ עוולָאס טעוו ריא סָאוו ןופ רעד .ליצ טשירעשט יד וצ ןעמוקַאב ןכיגניא טעוו ריא ,סמעלבָארּפ יד עלַא דוולַאס לייוו