שפּיל Minecraft םערוטש דלַאוו אָנליין

                                   Minecraft Forest Storm ליּפש

Minecraft םערוטש דלַאוו (Minecraft Forest Storm):

.דלַאוו שַאל יד ןיא ןייג ַא ןעמענ וצ ןליוו יוזַא רעטניוו יד ךָאנ לַייוו ,ןייג ַא רַאֿפ .םערוטש ךעלקערש ַא ןביוהעגנא דימ ,דלַאוו יד ןיא ןעגנאגעג רע יוו דלַאב יוו רעבָא ,ן .םייה ןפיולטנַא וצ דלעה ןייד ץלַא טכאמעג סע ,יינש וליֿפַא ןוא ןגער ,טניוו קרַאטש .ףוג יד רעביא רעטעלב ןוא ןגייווצ ןופ ךעלקערב טימ ,בָארג עלַא ןעוועג זיא וויטס ,ם .עטַאד ַא ףיוא ןייג וצ טאה טציא רע לַייוו ,דלעה יד ףיורַא ןייר ףליה

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס