שפּיל לקיטש רעב רעד ןוא ַאשַאמ אָנליין

                                   Masha And The Bear Cake ליּפש

לקיטש רעב רעד ןוא ַאשַאמ (Masha And The Bear Cake ):

.תונתמ ןוא קעשַאינסוקוו ןופ לטניב ַא טימ גָאטסרובעג ןייד ַא ןרעַייפ וצ ביל ַאשַאמ ןוט .לקיטש קַאמשעג ןוא ןייש ריא רַאֿפ ןאטעג ןייז וצ ףראד ַאשימ רעב .ןבַיילק וצ רעטסומ סָאוו ןוא ןברַאֿפ סָאוו ,סע ןריצַאב וצ רעטסעב יוו ןסיוו טינ טוט ר .ַאמַאמ ןפלעה טעוו ריא ןוא ,םעד ןיא זיא סע .םערק יד ןופ רעדליב ןוא ןעמולב ענעדישרַאפ סע ןריצַאב ,לקיטש ןייש יללַאקיטסַאטנַאפ ן

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס