שפּיל סרַאוו ךיירגינעק ןצישַאב אָנליין

                                   Defend Kingdom Wars ליּפש

סרַאוו ךיירגינעק ןצישַאב (Defend Kingdom Wars ):

.קירוצ ףמַאק סרענגעק ןבעג ןוא סּפורט ןַייז ןריפ וצ טנָארפ יד וצ ןעמוק וצ ןגעוו זיא .ןלַאפַאב רעטשרע רעד קעווַא ןפמעק וצ רעווש ןייז טעוו ריא יוזַא ,סָאלש יד ןלַאפַאב וצ .סוידַאר ןַייז ןיא םיאנוש עלַא ןגָאלש וצ ןענעק ןענעז ייז זַא יוזַא סָאלש יד וצ ךרד םע .רעַייט רעמ ןענעז ייז רעבָא ,עיצַאניבמָאק ַא זיא סע ,דרע רעד ףיוא ערעדנא ,טפול ךרוד .המחלמ יד ןעניוועג ןענעק ןוא ןָאנַאק ןעלקיווטנַא ,טלעג ןבַיילקנָא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס