שפּיל 2 סנָאטעלעקס סוו גניסלעה ןַאוו אָנליין

                                   Van Helsing vs Skeletons 2 ליּפש

2 סנָאטעלעקס סוו גניסלעה ןַאוו (Van Helsing vs Skeletons 2 ):

.זנַאטַאלעקס ןגעק גניסלעה ןַאוו ליּפש ץילב סקלָאפ יד ןופ ןַאשייויניטנַאק .ןעניוווַאב זנַאטַאלעקס זייב ווו ףרָאד יד ןטירטסיורא לָאמ טייווצ יד רַאֿפ זייב ןגעק F .(זנַאּפעוו ןוא ןטייקִיעֿפ וינ) לַאנעסרַא יד ןופ טנַאמשינעלּפיר ַיינ ןוא לכייס ךעלטסנ .ףוס רעייז יד וצ ףיורַא טכער גנונַאּפש ןיא זדנוא טלאה ליּפש יד ,קידנעטש יוו .גניסלעה ןַאוו ןופ המשנ יד ןעוועטַאר ,ףרָאד רעטַייוו יד ןעוועטַאר וצ זייב ןגעק Figh ?רַאֿפ ןטראוו ריא ןענעז סָאוו !ףיוא ןעמוק