שפּיל ַאציּפ ַאלליטרָאט גניקוק רעב רעד ןוא ַאשַאמ אָנליין

                                   Masha and the bear Cooking Tortilla Pizza ליּפש

ַאציּפ ַאלליטרָאט גניקוק רעב רעד ןוא ַאשַאמ (Masha and the bear Cooking Tortilla Pizza ):

.םיא רַאֿפ גָאטימ ןכָאק ןוא רעב ַא ןשַאררעבי וצ ןסָאלשַאב ַאשַאמ .עציּפ ַא ןכָאק וצ זיּפַאסער ןופ ץַאלּפ ַא טסייוו יז .ןטקודָארּפ עילַאק טשינ זיא דניק יד זַא יוזַא סעצָארּפ םעד ןרילָארטנָאק וצ ןֿפרַאד ריא .טיירג ַאשַאמ ןוֿפ עציּפ ןוא ןוויו יד ןיא ןלעטש ןוא גייט יד ףיוא ייז ןגייל וצ טביי .זיומ יד טימ רעטַייוו נייג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס