שפּיל טנוה ַאשזדנינ לזמ ןייג עּפלַאמ אָנליין

                                   Monkey Go Happy Ninja Hunt ליּפש

טנוה ַאשזדנינ לזמ ןייג עּפלַאמ (Monkey Go Happy Ninja Hunt ):

.סדימַאריּפ יד ןבעל רבדמ רעד ןיא םירצמ ןיא ןזיוואב עּפלַאמ לַאבַאנַאשערּפמי רעייז רעבָא .זלַאמַאק ןוא סניוָאדעב ,דמַאז יד םורַא .ייז ןעניֿפעג טינ ןענעק רעבָא ,זיקגנַאמ ַאשזדנינ םיבורק רעייז ןעז וצ ןעמוקעג עּפלַאמ .ץוס ץרַאווש ןיא זיקגנַאמ קיעזמו לסיב ַא ןעניֿפעג ריא ביוא ,רעטסעווש ןוא רעדירב לס