שפּיל 2 ָאירַאמ ויקסער :סרעגנַאר טכַאמ אָנליין

                                   Power Rangers: Rescue Mario 2 ליּפש

2 ָאירַאמ ויקסער :סרעגנַאר טכַאמ (Power Rangers: Rescue Mario 2):

.ָאירַאמ ןעוועטַאר וצ ,רעדיוו געוו יד ןגָאלש סרעגנַאר .ןפיולטנַא טשינ ןענעק סע סָאוו ןופ ּפַארט ַא ןיא ןלַאֿפעג זיא רע .סניָאק טימ זולק רַאֿפ ןקוק ךיוא רעבָא ,סּפַארט ןייק ןופ טיהעגּפָא ןַייז וצ זיולב טשינ .טזייוו ןבשזעכ ןוא סעסונָאב ריא ןעגנערב טעוו טייווצ יד ןוא ,דלעה רעד ןעניֿפעג טע .סלעוועל טריצילּפמָאק רעמ וצ רעטַייוו נייג טעוו ריא ,טנַייפ יד ןרעטשעצ ןוא זלעס יד