שפּיל !ןייבמַאק סורוַאסָאישטַארב טָאבָאר ָאניד אָנליין

                                   Combine! Dino Robot Brachiosaurus ליּפש

!ןייבמַאק סורוַאסָאישטַארב טָאבָאר ָאניד (Combine! Dino Robot Brachiosaurus ):

.טַייצ קיססַארושזד יד ןיא קירוצ טבעלעג טָאה סָאוו ,סורוַאסָאישטַארב םָאטָאבָארָאניד ןפערט .סעפפַאריג ןופ טנַאסינַאמער סעּפע טימ ףוג יד ןופ רוטקורטס יד ףיוא ןוא רעטעמ 25 רעב .זדלַאה דַאטייגגנָאלי ענדָאמ ַא טימ טָאבָאר רָאסַאנייד עלבַאדימרָאפ ַא זיא טַאטלוזער רעד ,ט

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס