שפּיל ןָאגַארד גנירוטקנוּפ טָאבָאר אָנליין

                                   Robot Puncturing Dragon ליּפש

ןָאגַארד גנירוטקנוּפ טָאבָאר (Robot Puncturing Dragon):

.לּפענק ַא טימ לטסעק גניקַאּפ דילָאס ריא רעדייא .גנאלש לַאטעמ קיזיר יד רַאֿפ ןלייט קיסַאּפ סע .טַייז רעטצניפ רעד וצ רעביא ןעגנאגעג סאוו ,גנאלש יד ןגיזַאב וצ קיטיינ זיא סע .זיומ יד טימ ןלייט ןקיטעטשַאב ,ץנַאנוָאּפמַאק לַאבמעסַא דניוושעג .לָארטנָאק טָאבָאר ַא ןבַיילק טעוו רע ןעוו ,דנַיירפ ַא טימ רעדָא רעטויּפמָאק יד טימ ףמַאק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס