שפּיל גָאט טינש ַאלעגנַא טדערעג אָנליין

                                   Kitty Fashion Day ליּפש

גָאט טינש ַאלעגנַא טדערעג (Kitty Fashion Day ):

.זיסערד ןייש ןופ עיצקעלעס יד טימ ןפלעה ןוא ריא ןטיילגַאב וצ ריא טעב ןוא טָאטש רע .ןדיילק קידנעלב ןרעדנא ןגָאלש וצ ליוו לדיימ ַא ןוא ,םָאט טימ גָאט ַא ןבָאה טעוו סע , .דליב ץנַאג ַא ןרעוו וצ ,סע וצ סעירָאססעסקַא ןטכיר ןוא דיילק ַא ןבַיילק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס