שפּיל דעלעוועשזדעב :ללַאבמוג ןופ טלעוו גניזיימַא יד אָנליין

                                   The Amazing World of Gumball: Bejeweled ליּפש

דעלעוועשזדעב :ללַאבמוג ןופ טלעוו גניזיימַא יד (The Amazing World of Gumball: Bejeweled ):

.ןַיימ רעד ןיא ףיט ןבָארגַאב זַא גנוריצ ןופ ןכוז ןיא ןייג טלעוו רעד ןופ רעדנווו ץנ .קיגָאל ןגייא ןַייז ,ילמיינ ,געוו רעדנא ןא ןיא ייז ןעמוקַאב טעוו ריא רעבא .ןברַאֿפ ןוא סעּפַאש ענעדישרַאפ עלַא ןענעז ייז ,רענייטש שרעדנַא לסיב ַא ןַייז טעוו ןַארק .ןעמַאזוצ דעטקעננָאק ןוא עבלעז יד ןענעז ייז ןשיווצ ןעניפעג וצ זיא טעברַא ןייד .טַייצ ַא ןיא ךעלקערב רעמ רעדָא ַיירד ןבַיילק וצ תלוכיב ןענעז ריא ביוא לַאפ יד ןייז .טנַאמנייסַא יד וצ רעטַייוו נייג ןוא ,לטסעק יד ןענעייל ,סָאד ןָאט וצ .טַייצ ףוס יד זיב ןַייז טעוו סע יוזַא ,ַיינ ןענעז טרָא רעייז ןיא סנַאריּפַאסיד יד ךָאנ .סמעג ןופ רעמונ םומיסקַאמ יד ןעלמַאז וצ קיטיינ זיא סע רַאֿפ