שפּיל רערעדלעוו םַאסָא אָנליין

                                   Awesome Ranger ליּפש

רערעדלעוו םַאסָא (Awesome Ranger ):

.ןטלעוו דַאטַאבַאכני ןופ ןדלעה ןייד ןופ רענייא ףיוא דידנַאל ףיש ןעילַא יד .עמרוט ןיא ןעוועג זיא סאוו דנַיירפ ַא ןעוועטַאר וצ ןֿפרַאד ריא רעבָא ,האנה ןענעק ריא .גניווָאמ ןופ םיא ץנעווירּפ זַא ןַאבַאלש לַאקישזדַאמ ַא ןיא דניישט ןַייז טעוו רע ,םיא ו .טעוועטארעג זיא רע ,םיא וצ ןעמוקַאב ריא לָאמַא .םוהת ריא רעטניה קידמעצולּפ ַא ןופ עלַא רעבָא ,טֿפָא טַארַאּפַא יד טיירדעגסיוא ,דערט וצ .טפַארקעסַאּפס יד טערב יד רעדייא ןכיירגרעד וצ ןריפכרוד ןוא סניָאק ךיז ןבַיילק וצ ןס

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס