שפּיל סולַאפעסָאלּפָאוע טָאבָאר ָאניד אָנליין

                                   Dino Robot Euoplocephalus ליּפש

סולַאפעסָאלּפָאוע טָאבָאר ָאניד (Dino Robot Euoplocephalus ):

.דזיינרעדַאמ רָאסַאנייד ןעלמַאז וצ ןריבורּפ ריא ,עירָאטַארָאבַאל שירעטילימ ַא ןיא טנעז ר .דרע רעד וצ רעטנעענ ןעמוק רָאנ ןענעק זַא סקעשזדבַא ךעלרעפעג ןייק טימ עּפָאק וצ ןענע .גנולעטשסיו טעברַא ַא לַאבמעסַא רָאג ןעוו רָאנ ןענעק ריא ,סיוא סע קעשט .ץַאלּפ ןיא דלעה רעד סיוא ןריבורּפ וצ טייהנגעלעג יד ןעמוקַאב וצ ,רענייא ךרוד רעניי

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס