שפּיל עלדיבמָאז אָנליין

                                   Zombidle ליּפש

עלדיבמָאז (Zombidle ):

.זגנילעווד שטנעמ ןרעטשעצ וצ ץנַאטסיסַא ןייז ןוא ףשכמ ףשכמ זייב ַא יוו דיטיינרַאקני .גנורעטשעצ ץנַאג וצ ךַאמ ריא רעדייא ןינב רערענעלק רעד ןיא זליקס ןייד ןריבורּפ .ןעיניב קרַאטש ַא וליֿפַא ןרעטשעצ וצ תלוכיב זיא רעבָא ,גניּפמַאּפ לעיצעּפס ךָאנ יוו קרַאט .ןריציפיצעּפס ריא ץקַארטסני יוססענָאמעד טימ ןפערט טעוו ריא ליּפש יד רעביא .קיטכעמ רעמ ןוא רעגגנָארטס קיסַאּפ זיא טסַאנַאגַאטוָארּפ ס ליּפש יד וצ ייז ייג