שפּיל טנייּפ ףוג טַאק ַאלעגנַא אָנליין

                                   Angela Cat Body Paint ליּפש

טנייּפ ףוג טַאק ַאלעגנַא (Angela Cat Body Paint):

.סע ןגעוו ריא ןלייצרעד טעוו רע זַא טבילַאב ןייז ןשיוט וצ טלאוועג לַאבַארעבנַא יוזַא .ןָאלַאס טייקנייש ַא וצ ןעגנאגעג דימ רעבירעד ןוא ןעזסיוא רעייז ןשיוט וצ גנוניימ ט .גנירעלַאק טֿפנוקוצ יד ןבַיילק וצ קיטיינ זיא סע ,דיטיינרַאקנייר רעדייא .ענַאוו ןַאשיילַאיּפינַאמ עכעלטע ךָאנ זיולב ךעלגעמ זיא ַאנַאדַאמ ןלעטשרָאפ וָאלעגנַא רעק .ַאלעגנַא ןופ עיצַאמרָאפסנַארט יד וצ רעטַייוו נייג טלָאמעד ןוא טעברַא יד ןופ לייט ןַייז

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס