שפּיל וועטראַנערי קליניק אָנליין

                                   Cute Pet Hospital ליּפש

וועטראַנערי קליניק (Cute Pet Hospital):

.סערָאצ סלַאמינַא רַאֿפ קינילק ַיינ ַא Opened טאה ןתאלוח ןדישרַאפ .החמומ רעטסעב רעד יוו ןטעברַא וצ קירוצ ןֿפורעג ריא .טעברַא רעייא ןטיה ןוא ןלעטשרָאפ ןייז קידנעטש טעוו טעברַא ןַאשוטיטסני םעד ןופ עטסָא .ןקידנע טעוו ייז יוו זמור יד עלַא ןטעברַא טינ ןָאט ריא רעטשרע ןיא ,רעבא .ייז ןצונ טכייל ןענעק ריא ןייא ןיא ןטכיררַאפ יד ןקידנערַאפ וצ רעבא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס