שפּיל קאַלערינג מאַשין אָנליין

                                   Car Coloring ליּפש

קאַלערינג מאַשין (Car Coloring):

.ןדירֿפוצ ןוא טסקַאליר ןליפ טעוו ריא ליּפש םעד ןיא .זיטַאליבַא לַאקישזדַאל רעדא טכַאמ וצ ריא ןפרַאד טשינ טוט סע .רוטַאנ שירעפעש ןוא עיזַאטנַאפ ןייד ףיוא ןרעקמוא זיא ןָאט וצ ןֿפרַאד ריא לכ ?ןָאט וצ ןֿפרַאד ריא זַא טסעג עמָאטסימ ריא .ברַאפ ,סרוק ןופ .ןֿפַאש ןוא ןברַאֿפ ןעמענוצ יד ןבַיילק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס