שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ רָאטקָאד גנילביל יברַאב אָנליין

                                   Barbie Pet Doctor Dress Up ליּפש

ךיז ןלעטשרַאֿפ רָאטקָאד גנילביל יברַאב (Barbie Pet Doctor Dress Up ):

.ַארנַאשז"ךיז ןלעטשרַאֿפ"ןופ לַאמרָאנ ץנַאג טשינ זיא ליּפש יד זיא ָאד ןוא .טנורג עלעדייא רעייז ַא טכאמ סָאוו ,ןידלעה רעזדנוא ,ןטעברַא וצ ןלעטש וצ ןבָאה ריא .סלַאמינַא ץירט יז .טנַאגעלע טסרעמ יד ןרעוו וצ ליוו יז רעטשרע רעבָא ,רעטקָאד רעד שטָאכ ,ןידלעה רעזדנו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס