שפּיל קאַרינג פֿאַר פערד אָנליין

                                   Horse Care Apprenticship ליּפש

קאַרינג פֿאַר פערד (Horse Care Apprenticship):

.גנילביל דרעפ יד ןיא ןטעברַא וצ ןסָאלשַאב ריא ןעוו דזיירּפַאס ןעוועג זיא רענייא ןיי .ןגרָאז לעיצעּפס ןֿפרַאד עלַא רַאֿפ ןוא תויח ןופ ץַאלּפ ַא ללוּכ סע .דרעֿפ יד ןופ ןצעזעג יד ףיורַא ןייר ןוא רעסַאוו ,ןעמרָאק וצ טַייצ ןֿפרַאד רימ .עגַייד ןייד וצ עביל ןוא טַייקיצרַאהטוג טימ דנַאּפסיר טעוו ןוא םערַאוו רעייז ןענעז ת .ייז וצ קַאבסרָאכ ףיוא רָאפ וצ ןענעק טעוו ריא דלַאב ןוא