שפּיל מלחמה ביטאַלז אָנליין

                                   Bug War Recolonize ליּפש

מלחמה ביטאַלז (Bug War Recolonize):

.גנוטסעפ יד ןלַאפַאב וצ זיא טייג סָאוו ןוא ןייג וצ ווו ,סּפורט ןַייז וצ סרעדרָא טיג .זימרַא טנערוקנָאק ןגיזַאב וצ יטַאונַאשזדני רעייז עלַא ןזַייוו וצ ןבָאה ריא .ןרילרַאפ ריא טלָאמעד ןוא סעסַאב רעייא עלַא ןּפַאכ טעוו סע ,שרעדנַא .רעדיוו רעביא עלַא ןבייהנָא וצ ןבָאה ריא טלָאמעד ,זנַאּפַאכ זַא ביוא ןוא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס