שפּיל פליענדיק שלאנג אָנליין

                                   Dragon Flyer ליּפש

פליענדיק שלאנג (Dragon Flyer):

.טָאטש יד ןגעק רע ןוא ,לסיב ןיילק ַא ייז ןענרעל וצ ןסָאלשַאב טאה רע ןוא םיא ןגעק ר .גנאלש רעזדנוא רַאֿפ ןטראוו ןוא סקיב דידוָאל ןיוש סרעגריב זַא זוָארַא ןוא רענייטש ןו .טלַאּפַאטַאק סנָאָאּפרַאה ןוא געוו רעייז ףיוא ןענערב רעדָא גניסַאּפייב ,זיומ ןייד לָארטנָא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס