משחק דיק ןטשה באינטרנט

                                  Devil Kid קחשמ

דיק ןטשה (Devil Kid):

!םונהיגב סעכב ךלוה ימ לכ לע הז תא קודבל ךלוה אוה וישכעו ,ילש ןושארה חדקאה ךירצ !הז תא ןיבהל ול רוזעל לכות ,תאזה השגרהה תא דמול אוה הרהמ דע לבא ,ער המו בוט ה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות