משחק רוכב צבאי באינטרנט

                                  Army Rider קחשמ

רוכב צבאי (Army Rider):

.אבצה רובע דואמ חונ בכר - םיעונפוא .םירחא םייאבצ בכר ילכ וא םשוגמ proberetsya תיאשמ ןיא םהב עיגהל ןתינ .ךרע לעב עדימ ףוסאל ביואה יווק ירוחאמ תוריל ולכוי ,םכתרזעב ולש עונפואה לע רשא