משחק הפרעה באינטרנט

                                  Intrusion קחשמ

הפרעה (Intrusion):

?רכומ אלו שדח לכ ךשומ דימת התאו ,חטש תועיסנ בהוא התא .תקחורמ היסקלגב עודי אל בכוכ קוחר תחלשמ תכללו הפילח שובלל ץמואב זאו .הבורקה ץראה רודכ ינפ לע תוחנל ץלאנ ךלש kosmoletik תאו ןפוד אצוי בצמ הלח הסיטה .םדקתהל ול רוזעל לוכי התא םא ,עדוי התא ,תיללחה תא בוזעי רשא טואנורטסא הרקי המ .רוזאה תא רוקחל לכות ובש רתאל רבעומ התא .ךתוא וסרהי םה תרחא ,דימשהל ךירצ התא ושגפי רשא ,םיביוא ךל רקחמה לש םינוש םיבלש .םירזייח ירוצי םע עצבל לכות קבאמה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות