April And Booster קחשמ

אפריל ועוזר (April And Booster):

.ךל וסוטי יכ םיביוא דימשהל ידכ רהמ רתויש המכ ךרטצת יכ איה הזה קחשמב תירקיעה הר .תודוקנ לש רתויב לודגה רפסמה תא ףוסאל ידכ ךלש ילגה שמתשהל םג ךתוא בייחמ הז .ןוכנה םוקמל תומדה תא קפסל ידכ ךלש הבשקהה תועצמאב תויהל ךירצ התא ובש ,תונוש תו .בלכה לע טולשל עייסמ רשא ,בשחמ רבכע תועצמאב קחשמב ןורתיה לע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות