משחק FMX Team 2 באינטרנט

                                  FMX Team 2 קחשמ

FMX Team 2 (FMX Team 2):

?םלוח אל וליפא קלחש אוה תוינוכמה לע תושעל לוכי יכ ,םיברועמ םישנא ובש ,טפשמל םי .ךלש ןמזה הז וישכע זא .םירבד הברה תושעל ולכות םויה לש קחשמב Backflip לצע םחליהלו הז frontflip םירחא םיבר םיקירטו. !ונלש תווצל ףרטצהל שקבל זאו ,ךל םירורב אל ןיידע םה הלאה תומשה םא