משחק 5 םילגלג 18 גהנ באינטרנט

                                  18 wheels driver 5 קחשמ

5 םילגלג 18 גהנ (18 wheels driver 5 ):

.קנעה בכרה לש חוכה תא שיגרהל קומע תויהל ךל שי וישכע יכ ,םעפ יאמ רתוי ךתוא תכשו .ךליבשב הדובע הברה שי דימת הזוהשדח ריעתיינב איה ךלש היינבה תרבח .ונשמל דחא ריע הצקמ הרוחסה תא קפסל תוסנלו ךלש הדלפה תצלפמ לש הגהה תא קיזחהל .וידממ תא השיגרמ רורב דואמ תויהל הכירצוטולשל הלק אל איה וז תינוכמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות