משחק רוכב הולנדי באינטרנט

                                  Jaludo Biker קחשמ

רוכב הולנדי (Jaludo Biker):

.ץראה יבחרב םינוש םילולסמ הברה ךרובע ונכה םויה ,ןכבו .םויה הז תא ךל ןתינ ונחנאו שודנ אלו ןפוד אצוי והשמ היה הז זא ,לע םלוח לכ םויה .קסע ונישענ ואוב תודיה קוביחב תבשל .לבח היהי ,ךפהתהל לש רומיגב םש יא התא םא יכ ,חוטש בצמב אצמנ ךלש םיינפואה ךכל ג