Fairy Cafe קחשמ

בית הקפה בפיות (Fairy Cafe):

.םהמ דחא לכב טעמכ רקב רשא ,םהלש הפקה רמולכ ,תופיה תויפה לקתיי ובש שגרמ קחשמ .הדילג םילייטקוק עיצמה ידי לע תוחוקלה תא תרשל ידכ רצלמ לש דיקפתב תויהל ולכות ן .וצה לש ןמזב עוציב רובע ףסכ ומלשי םה .יתימא ןדע ןג הפק רימהל לוכי התא ,הזה ףסכה םע .ךל בוט לזמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות