Commando 2 קחשמ

קומנדו 2 (Commando 2):

.המיחל תולועפ םוחתב הנתמב ותוא השעו דעו לגר ףכמ םישומח רשא ,םיצירע לש יורש היה .םינרתחה םיביואה ןמ ץראה תא ררחשל לוכי התא קר .בר ביוא רבגתהל לכוי התא לבא ,ןיכס םתס אוה ידיב .םכחו ריהז תויהל ךירצ טושפ התא .םלוכ תא דימשהלו ביואה לש דואמ הרואמה לא תרדוח איה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות