משחק כיתת הבישול של שרה: עוגות ליל כל הקדושים באינטרנט

                                  Sara's Cooking Class: Halloween Cupcakes קחשמ

כיתת הבישול של שרה: עוגות ליל כל הקדושים (Sara's Cooking Class: Halloween Cupcakes):

?םישודקה לכ ליל הגוע לשבל ךיא עדוי התא םאה .הזה קחשמב קחשל ידכ תופיחדב קוקז התא זא ,אל םא .הזה קתרמה ךילהתה לכ תא םכל תיארנ הרש הריעצ הרוחב .הלא םירצומ לש תפסותה לש ףצרה לע דיפקהל תוישארה תויצרופורפה תא ,הטושפ איה םירצ .ןוזמה תא לקלקל אל ידכ ,וצימחת לא .סקייקפאק טשקל הלא תוקינכט ךל עיצת וליפא הרש לושיבה ךילהת לש ףוסבו