משחק ספגטי תוצרת הבית באינטרנט

                                  Homemade Spaghetti קחשמ

ספגטי תוצרת הבית (Homemade Spaghetti):

.חבטמה ןחלוש לע םישורפ שארמ ונכה םיביכרמ לש בר רפסמ ךרטצת התיבה יטגפסה תא ןיכה .םימב ותוא חיתרהל יטגפס השעת זא ונממש ,קצב רוציל ךירצ קר התא .תבחמב ןגוטמ ,רשב תבכרומש תפסות תא וחכשת לאו