משחק מפלסות שלג באינטרנט

                                  Snow Plow קחשמ

מפלסות שלג (Snow Plow):

.תוקנל לוכי אל דחא ףאו םוקמ לכב גלש ,םישיבכב ללכ ךרדב תכלל לוכי אל וליפא םישנא .גלשה תא תוקנל ידכ רתויב הבינגמ תינוכמ לויטל איצוהלו ךסומה תא חותפל ןמזה עיגה .םישיבכה תא תוקנל ידכ ריעה יבחרב זיזהל קיודמו ןוחטיבב ךירצ התא .הנואתה לפונ וניאו תולעהל םהמ דחא לכש ךכ עונל ןכלו גלש יתיתפ לש עפש ךורעה שיבכ !ריעה תא תוקנל ךירצ התא ,ךחוכ םינימאמ םישנאה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות