משחק הברמן: התמהיל הנכון באינטרנט

                                  Bartender: The Right Mix קחשמ

הברמן: התמהיל הנכון (Bartender: The Right Mix):

.הסונמ רצלמכ ומצע תא תוסנל הצורש ימ .םילייטקוקו ,יסאלק ,םייתרוסמ תואקשמ ןיכהל איה ,בושח יכהו ,רבה תא בגנל ךירצ קר .הז תא תישע לזמל ךיא ךל הארי וינפ תאו ,ומצע ןמרבה ידי לע םיעט היהי שדח ןכומ הק .רבה דיל לופיל וליפא וא ,רכתשהל לוכי היה אוה ,אל םא ,םעפ רשואמ היה אוה ,רצלמה .רתויב ילמיטפואה לייטקוקה תא שפח
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות