משחק ביליארד 9 באינטרנט

                                  9 Ball Pool Challenge קחשמ

ביליארד 9 (9 Ball Pool Challenge):

.דראיליבה תופילא לש רבח תויהל לוכי התא ובש טרופס תיצקילפא .םתוא וכיהו בשחמ תויומד םע תורחתהל .וחוכ יטיהל רובע דעיה תא רחב ,תוא ליעפהל ,בשחמ רבכעב שומיש .יברמ קויד םע םיסיכה ךותל םירודכ חולשל לוכי התא זא .תודוקנ ךל גייח ,קפלדה גיצי ,הלעמל .ןיינעמ רתוי וליפא קחשמה תא ךפוהש ,יטמוטוא ילקיסומ יוויל