משחק רצחה - תבכרבתורצ :ץוציפ וקיפ באינטרנט

                                  Pico Blast: trouble in the train-yard קחשמ

רצחה - תבכרבתורצ :ץוציפ וקיפ (Pico Blast: trouble in the train-yard):

!הרוי- ןיוצמ קחשמ .ץוציפה סוידרבלבקת אלש ידכ ,תוצצפ ונפעבתוריל ולכות םש .םירוטמינאוקר ,הליהת וסינ םינמא .דלי תצירומכ שיגרמ התא .םיענ דואמ הזוידמל ההובגהתייה תוריהמ .תוזירזב תוריל םיכירצשקנעה םיסובלהכחמ התאש ינפל .התוא קחשל אלו ליחתנ ואוב
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות